.
menu1 menu2 menu3 menu4 menu5
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บอลรูม โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา และผลการคัดเลือกแนวสายทาง รวมถึงขอบเขตและแนวทางการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป โดยมีนายสินธพ สิริสิงห รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้กล่าวว่า โครงข่ายทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว มีระยะทางกว่า 207 กิโลเมตร แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ในการเดินทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ทำให้ถนนพระรามที่ 2 ซึ่งเป็นถนนเพียงเส้นเดียวที่สามารถเดินทางไปภาคใต้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณถนนพระรามที่ 2 เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก กทพ. จึงได้ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เพื่อเพิ่มเส้นทางและศักยภาพของระบบทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการเพิ่มเส้นทางหลักในสภาวะที่เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การเกิดอุทกภัย เป็นต้น
กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการศึกษาพบว่า แนวสายทางเลือกที่ 1 ซึ่งซ้อนอยู่ถนนพระรามที่ 2 ตลอดทั้งแนว เป็นแนวสายทางที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีปริมาณรถยนต์เข้ามาใช้บริการทางพิเศษมากกว่าแนวสายทางเลือกอื่น จึงช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนระดับดินได้ดีกว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทำให้ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ในพื้นที่ศึกษามีค่ามากขึ้น อีกทั้งแนวสายทางยังซ้อนอยู่บนถนนพระรามที่ 2 ซึ่งมีเขตทางกว้างเพียงพอ จึงมีผลกระทบจากการโยกย้ายและการเวนคืนน้อยกว่า ดังนั้น การศึกษาในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษา ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามแนวสายทางเลือกที่ 1
การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในเขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 190 คน โดยมีข้อเสนอแนะต่อการออกแบบเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ รวมถึงให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน และให้มีการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนมีนาคม 2556 กทพ. จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
more
 

daokhanong

bottom

If you consult any health examiner worldwide exactly what the Vigrx pluss Better than vigrx plus significant reasons for poor health are, you should most likely have Semenax Semenax online store some Natural ingredients in volume pills Volumepill blog